Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie ZAZU ZOMERWEKEN (verder te noemen: “de Actie’’) en wordt georganiseerd door ZAZU gelato bar gevestigd aan het Thoomesplein 3, 3901TN Veenendaal. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de genoemde voorwaarden

Looptijd

 1. De Actie loopt vanaf 20 juni 2022 tot en met  1 september 2022
 2. Volle spaarkaarten kunnen tot en met 1 oktober 2022 worden ingeleverd bij ZAZU gelato bar.

Deelname

 1. Vanaf 20 juni 2022 ontvangt de deelnemer bij elke beker of hoorntje van drie smaken ijs ter waarde van 4,50 euro een gratis spaarstempel.
 2. Over het aan aankoopbedrag van de volgende producten kunnen geen spaarstempels worden gespaard: cadeaukaarten. 
 3. Het aantal spaarstempels wordt berekend aan de hoeveelheid bakjes ijs van 3 smaken ter waarde van 4,50 euro. 
 4. Bij 6 spaarzegels is de spaarkaart vol. Een volle spaarkaart geeft recht op één gratis product naar keuze. Voor sommige producten zijn meerdere spaarkaarten benodigd.. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarstempels behorende bij deze Actie kunnen worden verzilverd.
 5. Losse spaarkaarten met minder dan 6 spaarzegels zijn niet inwisselbaar. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarstempels kunnen worden ingeleverd.
 6. De waarde van de afgebeelde artikelen is gebaseerd op de reguliere prijzen; er wordt geen rekening gehouden met actieprijzen.
 7. ZAZU gelato bar behoudt het recht om de afgebeelde artikelen te vervangen door alternatieve artikelen., indien bijvoorbeeld het afgebeelde artikel niet leverbaar of voorradig is of indien de prijs van het afgebeelde artikel wijzigt. Voornoemde voorbeelden zijn slechts ter illustratie en vormen geen limitatieve opsomming.
 8. De waarde het alternatieve artikel zal gelijk zijn aan de waarde van het oorspronkelijke artikel.
 9. Artikelen afkomstig uit de spaaractie, volle spaarkaarten of losse spaarstempeeels kunnen niet worden geruild of ingewisseld tegen contant geld en/of losse producten uit de winkel.
 10. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd.
 11. De artikelen zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Aansprakelijkheid

 1. ZAZU gelato bar en/of door ZAZU gelato bar  ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het gebruik van deze Actie tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor ZAZU gelato bar en/of de ingeschakelde hulppersoon of derde verantwoordelijk is.

Slotbepalingen

 1. ZAZU gelato bar behoudt zich het recht voor om spaarkaarten die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen te weigeren en aangifte te doen bij de politie, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens  ZAZU gelato bar kan doen gelden.
 2. ZAZU gelato bar behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 3. Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt  ZAZU gelato bar het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.
 4.  ZAZU gelato bar is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 5. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.

Contact

 1. Eventuele vragen, klachten en of opmerkingen rond deze Actie kunnen schriftelijk gesteld worden via mail [email protected]